O Fundacji

"Gmina"

Bałtycki Instytut Gmin

Partnerzy

Europejska Wszechnica Samorzadowa

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy na nową stronę Fundacji Promocji Gmin Polskich pod adresem www.fpgp.pl

Ekoinnowacje w gminie - trwa kampania edukacyjna - zapraszamy na stronę
www.eko-gminy.pl

Trwa realizacja Kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie wdrażania innowacyjnych ekologicznie rozwiązań w gospodarce komunalnej i polityce samorządowej pt. „Ekoinnowacje w Gminie”, której celem jest ułatwienie pracownikom jednostek samorządowych zapoznania się z aktualnymi uwarunkowaniami koncepcyjnymi, prawnymi, proceduralnymi, organizacyjnymi i technologicznymi wdrażania innowacji proekologicznych na poziomie lokalnym.
"Gminny Lider Recyklingu" - konferencja podsumowująca - 17 czerwca Senat RP.

W dniu 17 czerwca w Senacie RP odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej i konkursu dla gmin „Gminny Lider Recyklingu” od patronatem senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W konferencji wzięło udział niemal 100 uczestników, głównie przedstawicieli samorządów gminnych.

Na konferencji, której w zastępstwie przewodniczącego Komisji senatora Janusza Sepioła przewodniczył senator RP Stanisław Iwan, nastąpiło wręczenie nagród – statuetek „Gminnego Lidera Recyklingu” – gminom-laureatom konkursu dobrych praktyk selektywnej gospodarki odpadami, na ręce włodarzy gmin. Na konferencji obecny był Wiceminister Środowiska Stanisław Gawłowski.
„Ekorozwój w Gminie”

Zakończyła się realizacja projektu edukacyjnego „Lokomotywa zrównoważonego rozwoju – partnerstwo na rzecz ekorozwoju w gminie” realizowanego przez Partnerską Grupę Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich” we współpracy z Fundacją Promocji Gmin Polskich.

Szkolenia poświęcone były praktycznej realizacji zasad zrównoważonego rozwoju lokalnego, a tematyka szkoleń obejmowała szerokie spektrum zagadnień związanych z kompleksową ochroną środowiska i przyrody, planowaniem przestrzennym, partnerstwem międzysektorowym, społeczną odpowiedzialnością biznesu, zrównoważoną konsumpcją, wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich, zarządzaniem środowiskowymi, aspektami prawnymi i organizacyjnymi. Projekt była dofinansowany ze środków NFOŚiGW. Materiały merytoryczne dostępne są na platformie e-learningowej www.ekorozwoj.ews21.pl. Zapraszamy też na stronę projektu www.ekorozwojwgminie.pl

Gmina Fair Play


Konkurs "Lider Zielonej Energii"

Statuetki Lidera Zielonej Energii zostały wręczone zwycięskim gminom na konferencji podsumowującej realizację projektu "Nasza Gmina Chroni Klimat", która odbyła się w październiku 2011 r. w trakcie Targów Energetyki Odnawialnej RENEXPO Poland w EXPO XXI w Warszawie.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu "Lider Zielonej Energii" nastąpiło się w trakcie konferencji Fundacji Promocji Gmin Polskich podsumowującej realizację projektu "Nasza Gmina Chroni Klimat". W ciągu 13 m-cy zbieraliśmy dobre przykłady wspierania rozwoju energetyki odnawialnej w polskich gminach.
"Zielone zamówienia Publiczne - od idei do praktyki"

W latach 2008 – 2009 Fundacja była realizatorem projektu edukacyjnego poświęconego zielonym zamówieniom publicznym, adresowanego do osób zajmujących się przetargami w jednostkach administracji publicznej. Jego celem było zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami uwzględniania wymogów ekologicznych w procedurach przyznawania zamówień publicznych. W ramach projektu przeprowadzony został cykl szkoleń e-learningowych nt. włączania aspektów ekologicznych do procedur zamówień publicznych, wydano cykl biuletynów "Zielone Zamówienia" oraz opracowano poradnik dla organizatorów przetargów.

Platforma szkoleniowa: http://zielone-zamowienia.ews21.pl/
Strona internetowa: http://www.publicus.pl/index.php?pID=7171"Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych"

W latach 2006 – 2008 Fundacja była współrealizatorem projektu aktywizacyjnego "Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych", realizowanym przez Partnerstwo na rzecz Rozwoju w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Celem projektu było wspieranie samorządów gminnych i organizacji społecznych w aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych w zakładaniu spółdzielni socjalnych. Projekt realizowany był przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacje o projekcie znajdują się na stronie: www.ingmina.pl/niepelnosprawnym
Wydanie bieżące


Wedrujemy kolejowym szlakiem

Newsletter FPGP

Twój email

dodaj usuń
Polityka prywatności »